Regulamin

1.  DEFINICJE:

 1. Sprzedający – właściciel sklepu internetowego grandguitars.pl – Krzysztof Siewruk, ul. Cicha 54/1, 63-400 Ostrów Wlkp.
 2. Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży.
 4. Produkt – towary i usługi dodatkowe prezentowane w sklepie internetowym grandguitars.pl
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą – grandguitars.pl, a Klientem: z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie Internetowym.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

 

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

 1. Właścicielem sklepu internetowego grandguitars.pl jest firma GRAND GUITARS Krzysztof Siewruk z siedzibą przy ul. Cicha 54/1 w Ostrowie Wlkp. NIP: 618-207-32-19, REGON: 364896951
 2. Regulamin Sklepu Internetowego grandguitars.pl określa zasady korzystania Klientów ze Sklepu Internetowego. Platforma sklepu internetowego grandguitars.pl umożliwia Klientom składanie Zamówień oraz informuje Klientów o Produktach, dostępnych w sklepie.
 3. Informacje o Produktach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.
 4. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów, Produktów Ratalnych, w tym Kredytów.

 

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Usługodawca – sklep internetowy grandguitars.pl – zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami regulaminu sklepu internetowego.
 2. Zamówienia w sklepie internetowym grandguitars.pl można składać dokonując rejestracji lub bez rejestracji. W przypadku dokonania zakupów bez rejestracji nie jest tworzone „moje konto”.
 3. Klient, dokonując rejestracji w sklepie grandguitars.pl, może logować się do panelu klienta „moje konto” wykorzystując email oraz wcześniej ustanowione hasło.

 

4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU W SKLEPIE INTERNETOWYM:

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
 3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail (loginu) oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

      5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca wymagane jest wskazanie:

 1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 3.  Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 4.  Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w sytuacji gdy:

10.  Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

11.  Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

12.  Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

13.  Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 8 i 10 wynosi 14 dni.

Kontakt

pn-pt: 11-18

info@grandguitars.pl

+48 500 283 122

ul. Cicha 54/1
63-400 Ostrów Wlkp

Social Media
Płatności