Regulamin

1.  DEFINICJE:

 1. Sprzedający – właściciel sklepu internetowego grandguitars.pl
 2. Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży.
 4. Produkt – towary i usługi dodatkowe prezentowane w sklepie internetowym grandguitars.pl
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą – grandguitars.pl, a Klientem: z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie Internetowym.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

 

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

 1. Właścicielem sklepu internetowego grandguitars.pl jest firma GRAND GUITARS 
 2. Regulamin Sklepu Internetowego grandguitars.pl określa zasady korzystania Klientów ze Sklepu Internetowego. Platforma sklepu internetowego grandguitars.pl umożliwia Klientom składanie Zamówień oraz informuje Klientów o Produktach, dostępnych w sklepie.
 3. Informacje o Produktach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.
 4. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów, Produktów Ratalnych, w tym Kredytów.

 

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Usługodawca – sklep internetowy grandguitars.pl – zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami regulaminu sklepu internetowego.
 2. Zamówienia w sklepie internetowym grandguitars.pl można składać dokonując rejestracji lub bez rejestracji. W przypadku dokonania zakupów bez rejestracji nie jest tworzone „moje konto”.
 3. Klient, dokonując rejestracji w sklepie grandguitars.pl, może logować się do panelu klienta „moje konto” wykorzystując email oraz wcześniej ustanowione hasło.

 

4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU W SKLEPIE INTERNETOWYM:

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
 3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail (loginu) oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

      5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca wymagane jest wskazanie:

 1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 3.  Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 4.  Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w sytuacji gdy:

10.  Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

11.  Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

12.  Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

13.  Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 8 i 10 wynosi 14 dni.

Kontakt

pn-pt: 11-18

info@grandguitars.pl

+48 507735999

Targowa 35
90-043 Łódź

Social Media
Płatności